نامگذاری در++C

 

هنگامی که از متغیر های گوناگون در برنامه تان استفاده می کنید, شما نیاز خواهید داشت که هر یک را شناسایی کنید.متغیر ابتدا توسط نامی که دارد شناخته می شود.c++  قوانینی را برای نامگذاری قسمت ها ی برنامه ی شما فراهم آورده است.

نام یک متغیر:

1-     با underscore “_”  یا یک حرف بزرگ یا کوچک ,یک حرف از a  تا z یا از A  تا Z آغاز می شود. برای مثال Name, gender, _Students, pRice

 

2-     می تواند شامل حروف,underscore یا اعداد باشد.برای مثال  keyboard, Master, Junction, Player1, total_grade, _Score_Side1

 

3-     نمی تواند شامل کاراکترهای ویژه باشد مانند !, %, ], or $

4-     نمی تواند شامل یک فاصله ی خالی باشد.

5-     نمی تواند شامل کلماتی که قبلا ذخیره شده اند باشد.

6-     نباید بزرگتر از 32 کاراکتر باشد (اگرچه می شود تایپ کرد).

 

یک نام می تواند شامل یک کلمه مانند کشور باشد.یک نام می تواند ترکیبی و بیش از یک کلمه باشد ,مانند firstname یا .dateofbirth

 کامپایلر c++ فهرستی از کلماتی که در خود ذخیره دارد ارائه داده است و شما نباید از این کلمات برای نامگذاری استفاده نمایید.کلمات ذخیره شده در جدول زیر نمایش داده شده اند:

C++ Reserved Words

asm

auto

bad_cast

bad_typeid

bool

break

case

catch

char

class

const

const_cast

continue

default 

delete

do

double

dynamic_cast

else

enum

except

explicit

extern

false

finally

float

for

friend

goto

if

inline

int

long

mutable

namespace

new

operator

private

protected

public

register

reinterpret_cast

return

short 

signed

sizeof

static

static_cast

unsigned

struct

switch

template

this

throw

true

try

type_info

typedef 

typeid

typename

union

unsigned

using

virtual

void

volatile

wchar_t

while

 

 

 

اغلب کامپایلرها فهرستی از کلمات ذخیره شده در خودشان دارند.این بستگی به کامپایلر شما دارد,ما تمام آن ها بررسی نمی کنیم.از به کار بردن پشت سر هم underscore  در شروع نامگذاری مانند __finally  یا __stdcall  خودداری کنید.

C++  به حالت حساس می باشد.یعنی CaSe,case,Case,CASE چهار کلمه ی کاملا متفاوت می باشند.برای آسان تر کردن آزمایش برنامه ی خود و شخصی نمودن آن ,می توانید قوانین خود را به موارد بالا اضافه نمایید.همچنین تعدادی (اغلب) کمپانی ها (شرکت ها ) یک قرار داد کلی نامگذاری کلی با اسنادشان پذیرفته اند.

در سرتاسر این سایت:

1-نام یک متغیر با حرف کوچک شروع خواهد شد.در برخی مواقع(هنگام نیاز)نام با یک underscore ”_”  شروع خواهد شد.مانند: .country, printer, _number

2-اگر یک نام با ترکیبی از کلمات ساخته شده باشد,بعد از کلمه ی اول که با حرف کوچک شروع شده است,اولین حرف از کلمه ی بعد با حرف بزرگ آغاز خواهد شد.برای مثال: firstName, dateOfBirth.

منبع: www.functionx.com