معرفی فضای نام ها (Namespaces)

 فضای نام بخشی از یک کد است,که برای استفاده از یم اسم خاص,معین و استفاده می شود.فضای نام برای جدا کردن مجموعه ای از بخشی از کد جهت مختصرسازی ساخته می شود به عبارت دیگر برای جلوگیری از درهم و برهمی.اینکار با دادن نامی رایج به بخشی از کد انجام می شود بنابراین هنگام مراجعه به ان تنها این بخش از کد محسوب خواهد شد.

چون C++ خیلی بزرگ است,کتابخانه های آن با فضای نام های مختلفی که هر یک نامی خاص دارند ساخته شده اند.برای استفاده از فضای نام موجود در برنامه تان,باید نام آن را بدانید.برای استفاده از فضای نام, عبارت using namespace و سپس نام فضای نام  را نوشته و در پایان نقطه ویرگول قرار دهید.برای مثال استفاده از فضای نامی که django نام دارد,به صورت زیر می باشد:

using namespace django;

یکی از فضای نام ها که در C++ استفاده می شود, std نام دارد,بنابراین روش استفاده از آن به صورت زیر می باشد:

using namespace std;

بعد از تایپ کردن دستور,هر قسمت از فضای نام برای شما قابل استفاده خواهد بود.کتابخانه ی iostream که دربالا ذکر شد,قسمتی از فضای نام std می باشد,هنگامی که از فضای نام std استفاده می کنید نیازی نیست که iostream فضای نام را به آن اضافه کنید.به همین دلیل می توانید برنامه را اینگونه آغاز کنید:

#include <iostream>

using namespace std;

منبع: www.functionx.com