Borland C++ Builder (Console) Applications

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای بدست آوردن آن معمولا باید آن را خریداری کنید.

1-برای ساخت یک console application در Borland C++ Builder,از منوی اصلی مسیر مقابل را طی کنید: File -> New یا  File -> new -> Other.

 

2-از جعبه ی محاوره ی New Items روی دکمه ی Console Wizard کلیک کرده و Ok را کلیک کنید.

3-از جعبه ی محاوره ی Console Wizard دکمه ی رادیویی C++ را انتخاب کرده و Console Application را نیک بزنید.(اختیارات دیگر برای شما قابل استفاده هستند اما ما در این آموزش نمی خواهیم از آن ها استفاده  کنیم):

4- Click OK.

یک برنامه ی طرح ریزی شده برای شما ساخته شده است.در این درس,از شما می خواهیم که هر چیزی را که در Code Editor آشکار گشته است پاک کنید و دو خط بالا را تایپ کنید,اما آن را در اینجا رها کنید.ما حالا نمی خواهیم معنی تمام کلمه ها به شما آدرس کنیم و حتی به آن ها نیازی نداریم و توجهی نمی کنیم.

5-برنامه را به صورت زیر تغییر دهید:

//—————————————————————————

#include <iostream.

#include <conio>

using namespace std;

 

#pragma hdrstop

//—————————————————————————

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

    cout << “\nPress any key to continue…”;

    getch();

    return 0;

}

//—————————————————————————

6-برای اجرای برنامه در منوی اصلی بر روی Run کلیک کرده و Run را کلیک کنید.

7-بعد از نمایش دادن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به Borland C++ Builder فشار دهید.

منبع: www.functionx.com