Microsoft Visual C++ .NET Console Applications

 

Visual C++ .NET یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,آن معمولا با Visual Studio .NET حمل می شود,اما در برخی موارد می توانید آن را به صورت تنها خریداری کنید.در حقیقت,در اینجا یک نسخه برای دانش آموزان که با یک قیمت قانونی خریداری شده,وجود دارد.

1- Microsoft Visual Studio .NETرا اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Microsoft Development Environment,روی مسیر زیر کلیک کنید:

File -> New -> Project…

3-در جعبه ی محاوره ی New Project,در جعبه ی Location (پایین جعبه ی محاوره),یک درایو وسپس نام یک پوشه را تایپ کنید,به عنوان مثال C:\Programs\MSVC .Net 

4-در Project Type روی Visual C++ Projects کلیک کنید.

5-در لیست دیده شده ی Templates,روی Win32 Project را کلیک کنید.

6-در جعبه ی Name,نام Exercise1 را تایپ کنید.

7- Click OK

8- در جعبه ی محاوره ی Win32 Application Wizard – Exercise1 ,روی Application Settings کلیک کنید.

9-در بخش Application Type,روی دکمه ی رادیویی  Console Application کلیک کنید.

10-در بخش Additional Options,چک باکس  Empty Project را تیک بزنید.

11- Click Finish

12-برای ساخت یک فایل جدید C++ در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Project -> Add New Item…

یا در Solution Explorer راست کلیک کرده و Exercise1 -> Add بروید و Add New Item… را کلیک کنید.

13-در لیست Categories ,مطمئن شوید که Visual C++ یا C++ انتخاب شده است.

14-در لیست دیده شده ی Templatesرو ی C++ File (.cpp) کلیک کنید.

15-در جعبه ی Name,نام Exercise را جایگزین کنید.

16- Click Open

17-با توجه به آنچه که از قبل در مورد C++ می دانیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

18-برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر زیررا کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

19-هنگامی که از شما در خواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

20-بعد از دیدن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC فشار دهید.

منبع: www.functionx.com