هوم آفیس مدرن

محیط های کاری امروزی درگیر سرعت هستند و امروزه عادت های کاری نیز به سرعت در حال تغییر هستند.بزرگترین دلیل این اتفاق اثر بخشی تکنولوژی بر زندگی و روش های کاری ما بوده است.همچنین این موضوع موجب گشوده شدن درهای جدیدی در طراحی فضاهای کاری شده است تا شما بتوانید در خانه ی خود محیط کار خود را جای دهید که در اینصورت اتلاف زمان برای رسیدن به محل کار خود را نخواهید داشت.اما برخی از طراحان تنها کارایی را ملاک طرح خود قرار نداده اند و به جنبه های زیباشناختی نیز پرداخته اند . تصاویر زیر برخی از این نمونه اداره های خانگی هستند.