نوشتن توضیحات برای کدها

 

بیشتر اسنادی که شما اجرا خواهید کرد در توضیحات به هر اندازه که می توانید,ارائه دهید.توضیحات به شما و دیگران که کد شما را می خوانند,در فهم اینکه شما جه کاری انجام خواهید داد کمک می کند.

توضیحات,هنگام اجرای برنامه توسط کامپایلر خوانده نمی شوند.یعنی شما آن ها را در گفتگوی روزانه نوشته اید.در این دو روش معمول برای قرار دادن توضیحات  در برنامه تان وجود دارد,برای توضیحاتی که یک خطی هستند با دو forward slashes مانند// آغاز کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

// include the first library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
// Here is a simple sentence
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

می توانید تعداد خط زیادی توضیحات در برنامه تان قرار دهید.برای اینکار توضیح هر خط را با دو slash آغاز کنید.روش دیگر آغاز پاراگراف توضیح با /* و پایان دادان آن با */ می باشد.

در اینجا نسخه ی دیگری از برنامه ی توضیح داده شده ی ما را می بینید:

 

// The exo.cpp program
// Include the ostream library
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
/* Here is a simple sentence that I want to display
when the program starts. It doesn't do much.
I am planning to do more stuff in the future. */
 
cout << "Hi, this is my program!";
return 0;
}
// The end of my program

منبع: www.functionx.com

بنیاد ها یا اساس های کد

 

 استفاده از cout

در اینجا روش گوناگونی برای فراهم کردن اطلاعات در برنامه ی شما وجود دارد.اولین مقصود وارد کردن اطلاعات در برنامه  ی  C++ توسط کیبورد است.روش دیگر تعلیم  برنامه برای دریات اطلاعات از برنامه ی دیگر و سپس پردازش آن خواهد بود.همچنین یک برنامه می تواند اطلاعات یا بخشی از اطلاعات را از طریق سخت افزار دیگری مانند,CD-ROM,DVD-ROM,modem,video camera و… دریافت کند.

برای نمایش چیزهای بر روی مانیتور,C++ از عملگرها استفاده می کند.عملگری که برای نمایش چیزهایی بر روی صفحه استفاده می شود, cout نام دارد.(به صورت see – out تلفظ می شود),(در حقیقت,cout یک کلاس است و عملگر نمی باشد,اما ما هنوز در مورد کلاس چیزی نیاموخته ایم),پس از کلمه ی cout عملگر استخراج که << می باشد قرار می گیرد و بعد برخی قاعده های ساده برای نمایش هر چیزی قرار می گیرند.برای مثال برای نمایش یک کلمه یا جمله آن را در بین ” ” قرار دهید.

هنگامی که  این دستورات را ارائه می کنید,آن ها را در برنامه تایپ می کنید.هر دستور C++ توسط یک نقطه ویرگول که ; می باشد پایان می یابد.

قبلا دیدیم که برنامه مجموعه ای از دستورات است که شما به کامپیوتر ارائه می کنید.این دستورات درون تابع ها معین می شوند.یعنی یک دستور بخشی از یک تابع است.چیزی که ما می خواهیم در برنامه مان نمایش دهیم,توسط تابع main() انجام خواهد شد.به عبارت دیگر,دستور برای نمایش چیزهایی,درون تابع main() معین خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

 

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
cout << "Computer Programming With C++";
return 0;
}

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ .NET Console Applications

 

Visual C++ .NET یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,آن معمولا با Visual Studio .NET حمل می شود,اما در برخی موارد می توانید آن را به صورت تنها خریداری کنید.در حقیقت,در اینجا یک نسخه برای دانش آموزان که با یک قیمت قانونی خریداری شده,وجود دارد.

1- Microsoft Visual Studio .NETرا اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Microsoft Development Environment,روی مسیر زیر کلیک کنید:

File -> New -> Project…

3-در جعبه ی محاوره ی New Project,در جعبه ی Location (پایین جعبه ی محاوره),یک درایو وسپس نام یک پوشه را تایپ کنید,به عنوان مثال C:\Programs\MSVC .Net 

4-در Project Type روی Visual C++ Projects کلیک کنید.

5-در لیست دیده شده ی Templates,روی Win32 Project را کلیک کنید.

6-در جعبه ی Name,نام Exercise1 را تایپ کنید.

7- Click OK

8- در جعبه ی محاوره ی Win32 Application Wizard – Exercise1 ,روی Application Settings کلیک کنید.

9-در بخش Application Type,روی دکمه ی رادیویی  Console Application کلیک کنید.

10-در بخش Additional Options,چک باکس  Empty Project را تیک بزنید.

11- Click Finish

12-برای ساخت یک فایل جدید C++ در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Project -> Add New Item…

یا در Solution Explorer راست کلیک کرده و Exercise1 -> Add بروید و Add New Item… را کلیک کنید.

13-در لیست Categories ,مطمئن شوید که Visual C++ یا C++ انتخاب شده است.

14-در لیست دیده شده ی Templatesرو ی C++ File (.cpp) کلیک کنید.

15-در جعبه ی Name,نام Exercise را جایگزین کنید.

16- Click Open

17-با توجه به آنچه که از قبل در مورد C++ می دانیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

18-برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر زیررا کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

19-هنگامی که از شما در خواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

20-بعد از دیدن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Microsoft Visual C++ (5, 6) Console Applications

Visual C++ یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Microsoft توسعه یافته است,برای استفاده از آن باید آن را خریداری کنید.(معمولا,چون در اینجا نسخه ی جدیدی از Visual C++, است,ممکن است بیشتر Visual C++ 6 را از Microsoft پیدا نکنید).

1- Microsoft Visual C++ را اجرا کنید.

2-در منوی اصلی Visual C++ or Microsoft Visual Studio روی مسیر زیر کلیک کنید:

click File -> New…

3-روی برگه ی ویژگی Projects کلیک کنید.

4-روی Win32 Console Application کلیک کنید.

5-در Location box,یک درایو و سپس نام پوشه را تایپ کنید.برای مثال C:\Programs\MSVC را تایپ کنید.

6-در Project Name,نام پروژه را Exercise1 تایپ کنید.

 

 

7-Click OK

8-در Win32 Console Application Step 1 of 1,دکمه ی رادیویی An Empty Project را کلیک کنید.

 

 

9-Click Finish

10-به شما جعبه ی محاوره ی دیگری عرضه خواهد شد,Ok را کلیک کنید.

11-برای ساخت یک فایل C++ ,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

12-در جعبه ی محاوره ی New یا New dialog box,مطمئن شوی که ورق وِیژگی Files را انتخاب کرده اید.

13- C++ Source Fileرا کلیک کنید.

14-در File Name یک نام مانند Exercise را تایپ کرده و Ok  را کلیک کنید.

15-با توجه به آن چه آموختیم,محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << "C++ is fun!!!\n";
    return 0;
}

16-برای اجرای برنامه,در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute Exercise1.exe

17-هنگامی که از شما درخواست ذخیره ی پروژه شد, Yes را کلیک کنید.

18-بعد از دیدن برنامه,Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به MSVC ,فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

KDevelop C++ Projects

KDevelop C++ Projects

KDevelop یک محیط برنامه ی نویسی رایگان است که برای سیستم عامل لینوکس قابل استفاده است.گاهی اوقات هنگام نصب سیستم عامل لینوکس,ممکن است شما آماده کرده باشید که می خواهید KDevelop را نصب کنید.بعد از نصب هم می توانید آن را اضافه کنید.اگر آن را نصب نکرده اید و بر روی CD یا DVD هم ندارید,می توانید آن را از http://www.kdevelop.org دانلود کنید.

 

1-برای ساخت برنامه در KDevelop,آن را از مسیر زیر باز کنید:

Start -> Development ->KDevelop

 

 

2-در منوی اصلی برای ساخت پروژه ی  جدید,مسیر زیر را طی کنید:

Project -> New…
3-از جعبه ی محاوره ی ApplicationWizard,در لیست یا پروژه ها در قسمت زیر Terminal روی C++ کلیک کنید و سپس Next را کلیک کنید.

4-در جعبه ی ویرایش Project Name نام پروژه را تایپ کنید,در اینجا Exercise2 را تایپ نمایید و باقی جعبه های ویرایش را همانطور که هستند رها کنید.به عبارت دیگر محتوای آن ها خوب است.

5-همه ی check boxe ها را بدون علامت زدن رها کنید,آن ها اختیاری هستند,اگر آن ها را علامت بزنید,کامپایلر (تعداد زیادی)کد برای شما تولی خواهد کرد,که وقت آن را نخواهیم داشت که کارهای  آن ها را برای شما توضیح دهیم.

6- Click Next

7-اطمینان حاصل کنید VCS Support روی NONE تنظیم شده است و Next را کلیک کنید.

8- headertemplateرا برای .h-files check box بدون علامت بگذارید,بار دیگر ما نمی خواهیم کامپایلر کد هایی را که ما هنوز نیاموختیم ایجاد کند.

Click Next-9

10- headertemplate را برای .cpp-files check box بدون علامت بگذارید.

11- Click Next

12-به پنجره ی خالی توجه کنید: KDevelopبرای ساخت پروژه آماده است.

13- Click Create

14- KDevelop چند ثانیه  نیاز خواهد داشت تا پروژه را بسازد.هنگامی که به پایان رسید,آخرین خط آن باید READY باشد.

15- click Exit

16-برای ساخت یک فایل (منبع),در منوری اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

File -> New…

17-از جعبه ی محاوره ی New File ,روی C/C++ File (*.cpp,*.c,*.cc,*.C …) کلیک کنید.

18-برای نام فایل Mainرا تایپ کنید.بنابراین جعبه ی ویرایش Filename باید Main.cpp را نمایش دهد.(می توانید نام فایل را هر چه می خواهید بگذارید مانند Exo یا Exercise )

19-اطمینان حاصل کنید که Add to Project علامت زده شده و Ok را کلیک کنید.

20-قسمت grayed بالای فایل را رها کنید.(این تنها مجموعه ای از دستورات است که شما نیازی به پاک کردن آن ها ندارید,آن ها تاثیری بر برنامه ی شما نخواهند داشت).

21-در بخش خالی فایل,تایپ کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

 

22-برای اجرا کردن برنامه در منوی اصلی مسیر زیر را کلیک کنید:

Build -> Execute

23-بعد از دیدن  برنامه,Enter  را برای بسته شدن bash window فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Linux C++ (Terminal) Applications

 

اکثر یا همه ی لینوکس های توزیع شده,کامپایلر های رایگانی برای C++ فراهم آورده اند.دستورات زیر از Red Hat Linux 7.2 می باشند. 

1-برای ساخت یک برنامه ی C++ یا C++ application, ابتدا Home Directory را باز کنید.آن باید به صورت shortcut در بالا و  گوشه ی سمت چپ دسکتاپ باشد.در غیر این صورت از نوار وظیفه یا Taskbar مسیر مقابل را طی کنید,

Start -> KDE menus -> Home Directory

2-نوار موضوع یا title bar  و جعبه ی آدرس یا address combo box  باید username شما را نمایش دهند.برای این تمرین,ما با نام کاربری root وارد شده ام.برای ما  title bar و address combo box,این فایل را نمایش می دهد: /root

با نام کاربری که انتخاب کرده اید,روی فریم راست کلیک کرده و مسیر زیر را طی کنید:

 Create New -> Directory…

3-Exercise1 را تایپ کرده و ok را کلیک کنید.

4-در فریم سمت راست,اطمینان حاصل کنید که دایرکتوری Exercise1 ساخته شده است(چون می خواهیم به رجوع کنیم).

5-text editor را باز کنید.ما از gedit استفاده کرده ایم,که از مسیر زیر بدست می آید:

Start -> Programs -> Applications -> gedit

6-در text editor به صورت زیر تایپ کنید:

#include <iostream.h>
 
int main()
{
    cout << “C++ is fun!!!\n”;
    return 0;
}

7-فایل را ذخیره کنید,اگر شما هم از gedit استفاده می کنید,مسیر زیر را طی کنید:

click File -> Save As… 

8-زیر Directory header در لیست  سمت چپ,روی  Up One Level button ../دوبار کلیک کنید.اگر شما از نام کاربری در لیست چپ استفاده می کنید,کافی است,در غیر اینصورت دوباره ../  را دوبار کلیک کنید.

9-در سمت چپ برای باز شدن دایرکتوری شخصی یا personal directory  روی نام کاربری دو بار کلیک کنید(برای من root/ می باشد).

10-در لیست چپ روی Exercise1/ directory که ساخته ایم دوبار کلیک کنید.

11-در این قسمت:در جعبه ی متنی یا text box نام فایل را Exo.cpp تایپ کرده و ok  را کلیک کنید.

12-بریا اجرا شدن برنامه,Terminalرا از مسیر زیر باز کنید:

Start -> System -> Terminal

در پنجره ی Terminal شما باید [UserName@localhost Username]$ را ببینید.برای مثال برای من [root@localhost root]$ می باشد.

13-این تضمین می کند که شما در personal directory هستید.برای تغییر دایرکتوری که میزبان تمرین شماست, cd Exercise1 را تایپ کنید.حالا فولدر جدید باید درون براکت باشد.برای من [Username@localhost Exercise1]$ می باشد.

14-برای کامپایل برنامه ما از free g++ compiler استفاده خواهیم کرد.بنابراین g++ Exo.cpp را تایپ کنید.

15-برای مثال من [jezoo@localhost Exercise1]$ g++ Exo.cpp را تایپ کرده ام.

16-ممکن است حالا یک اخطار دریافت کنید,نگران نباشید.

17-برای اجرای برنامه ./a.out را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

18-چون این یک فایل قابل اجرا است,نام آن با پسوند .out همراه است و در فولدری از actual location از فایلC++ ساخته شده است.

برای مثال من [root@localhost Exercise1]$ ./a.out را تایپ کرده ام.

19-برای بررسی فایل a.outکه ساخته شده است,هنگام کامپایل شدن به پنجره ی Home Directory بازگردید,بروید به:

/home/UserName/Exercise1/Exo

منبع: www.functionx.com

Borland C++ Builder (Console) Applications

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای بدست آوردن آن معمولا باید آن را خریداری کنید.

1-برای ساخت یک console application در Borland C++ Builder,از منوی اصلی مسیر مقابل را طی کنید: File -> New یا  File -> new -> Other.

 

2-از جعبه ی محاوره ی New Items روی دکمه ی Console Wizard کلیک کرده و Ok را کلیک کنید.

3-از جعبه ی محاوره ی Console Wizard دکمه ی رادیویی C++ را انتخاب کرده و Console Application را نیک بزنید.(اختیارات دیگر برای شما قابل استفاده هستند اما ما در این آموزش نمی خواهیم از آن ها استفاده  کنیم):

4- Click OK.

یک برنامه ی طرح ریزی شده برای شما ساخته شده است.در این درس,از شما می خواهیم که هر چیزی را که در Code Editor آشکار گشته است پاک کنید و دو خط بالا را تایپ کنید,اما آن را در اینجا رها کنید.ما حالا نمی خواهیم معنی تمام کلمه ها به شما آدرس کنیم و حتی به آن ها نیازی نداریم و توجهی نمی کنیم.

5-برنامه را به صورت زیر تغییر دهید:

//—————————————————————————

#include <iostream.

#include <conio>

using namespace std;

 

#pragma hdrstop

//—————————————————————————

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

    cout << “\nPress any key to continue…”;

    getch();

    return 0;

}

//—————————————————————————

6-برای اجرای برنامه در منوی اصلی بر روی Run کلیک کرده و Run را کلیک کنید.

7-بعد از نمایش دادن نتیجه, Enter را برای بسته شدن پنجره ی DOS و بازگشت به Borland C++ Builder فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

Borland C++BuilderX

 

Borland C++BuilderX یک محیط برنامه نویسی تجاری است که توسط Borland توسعه یافته است.برای کمک به برنامه نویس,Borland یک نسخه ی رایگان منتشر کرده است که Personal Edition نامیده می شود.که می توانید آن را دانلود کرده و از آن استفاده کنید.

1  در منوی اصلی ,این مسیر را طی کنید, click File -> New…

2-در جعبه ی محاوره ی Object Gallery,روی New Console کلیک کنید.

3- Click OK

4-در New Console Application – Step 1 of 3 نام برنامه ی جدید را در Name edit box وارد کنید.در این مورد می توانید Exercise1 را وارد کنید.

5- Click Next

6-در New Console Application Wizard – Step 2 of 3,تمام قراردها را قبول کرده و روی Next  کلیک کنید.

7-در New Console Application Wizard – Step 3 of 3,چک باکس زیر Create را تیک بزنید.

8-روی Untitled1 کلیک کرده و آن را پاک کنید و Exercise را جایگزین آن کنید.

9- Click Finish

10-در فریم محتوای پروژه یا Project Content frame روی Exercise.cpp برای آن که در فریم سمت راست نمایش داده شود,دوبار کلیک کنید.

11-برای اجرای برنامه در منوی اصلی روی Run کلیک کرده و Run Project را بزنید.

منبع: www.functionx.com

ساخت و اجرای یک برنامه در Dev-C++ 4

 

Dev-C++ 4 یک محیط برنامه نویسی رایگان است.می توانید آن را از http://www.bloodshed.net دانلود کنید.اگر قصد دارید از آن استفاده کنید,باید به توسعه دهنده های آن کمک و همکاری مالی کنید.

1-  Dev-C++ 4 اجرا کنید.

2- سپس در منوی اصلی File  کلیک کرده و سپس روی New Project کلیک کنید.

3-در جعبه ی محاوره ی New Project اگر لازم بود روی ورق Project property کلیک کنید و سپس روی Console Application کلیک نمایید.

4- Click OK.

5-در ادامه ی جعبه ی محاوره ی New Project ,برای تغییر نام پروژه Exercise را تایپ نمایید:

 

 

6-ok  را کلیک کنید.از شما ساخت مکان جدیدی برای پروژه خواسته می شود.

7-روی دکمه ی Create New Folder کلیلک کنید.

8- Exercise1 را تایپ کرده و Enter را فشار دهید.

8-دو بار روی Exercise1 کلیک کنید تا آن را در Save In combo box نمایش دهد:

 

10- Click Save.

11-چون پروژه قبلا ذخیره شده است,بهتر شما فایل C++ خود را آن طور که می خواهی ذخیره کنید.همانطور که اتفاق افتاده است, Dev-C++قبلا اولین فایل C++ را برای شما ساخته است.محتوای فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream.h>

#include <stdio.h>

 

int main(int argc, char *argv[])

{

cout << “C++ is Fun!!!”;

getchar();

return 0;

}

12-برای ذخیره کردن این فایل C++, در نوار ابزار اصلی روی دکمه ی Save کلیک کنید.

13- نام فایل را Exo تایپ کنید.

14- Click Save.

15- برای اجرای برنامه در منوی اصلی مسیر روبه رو طی کنید: Execute -> Compile

 

16-بعد از آن که برنامه کامپایل شد,روی Execute کلیک کنید.

17-بعد از آن که برنامه را دیدید, Enterرا برای بسته شدن از پنجره ی DOS و بازگشت به Dev-C++فشار دهید.

منبع: www.functionx.com

پروژه های C++

 

دستورات C++

C++ توسط ارائه (تفکیک کردن) دستورات به کامپیوتر کار می کند.این دستورات می توانند به عنوان وظیفه ها تلقی شوند.در این سایت,وظیفه به عنوان تابع نامیده  می شود.تابع اصلی(ابتدایی) که در C++ استفاده می شود, main نام دارد.برای تشخیص دادن تابع از انواع چیزهای دیگر که در برنامه استفاده می شوند,پس از نام تابع یک پرانتز قرار دهید.برای مثال تابع main همیشه حداقل به صورت main() نوشته می شود.وقتی مطالعه بیشتری درباره ی تابع ها انجام دهیم,چیز های بیشتری در مورد تابع ها خواهیم آموخت,پرانتزهای آنها و دیگر موضوع های مربوط به آن ها.

هنگامی که برنامه ای نوشته شده باشد و شما از کامپیوتر درخواست می کنید که آن را اجرا کند,اولین چیزی که جستجو می شود تابع main() است.این یعنی هر برنامه ی C++ باید تابع main() را داشته باشد.چون تابع وظیفه ای برای انجام کاری دارد,تابع دارای بدنه یا body می باشد.آن جایی است که رفتار (وظیفه یا ماموریت)تابع را شرح داده می شود.بدنه ی تابع با } آغاز و با { تمام می شود.هر چیزی بین این دو باشد متعلق به نابع و بخشی از آن است.بنابراین تابع main() می تواند به صورت زیر نوشته شود:

 

main() {}

همانطور که وارد کردن کتابخانه هایی را که نیاز داریم آموختیم,حال تابع main() وارد برنامه خواهد شد.هر جا شما برنامه ای را ساختید,این مهم است که هر کتابخانه را در خط مجزا وارد کنید.به مثال زیر توجه کنید:

#include <iostream>

using namespace std;

main(){}

C++ زبانی است که ما برای نوشتن برنامه آن را می آموزیم.C++ زبانی بسیار جامع می باشد.آن می تواند برای نوشتن برنامه هایی برایLinux, MS Windows, Macintosh, BeOS, Unix و غیره استفاده شود.C++ بسیار قدرتمند است و می تواند برای ساخت دیگر کامپایلر ها و زبان ها استفاده شود,همچنین می تواند برای نوشتن سیستم عامل استفاده شود.یعنی شما می توانید از C++ برای ساخت یا نوشتن زبان کامپیوتر خودتان استفاده کنید.همچنین می توانید از C++ برای ساخت یا نوشتن کامپایلر خودتان استفاده کنید.یعنی با استفاده از C++ می توانید اجرای خود را از C++, Pascal, Basic, Perl,  یا هر زبان دیگری که وجود دارد یا ندارد بسازید.

برای ساخت برنامه در C++ استفاده کنید تعدادی محصولات وجود دارند که شما می توانید از آن ها استفاده کنید.قبل از آن که یک برنامه قابل استفاده شود,پروژه نامیده می شود ,چرا که شما روی آن کار می کنید.اگرچه در آغاز شما تنها کار می کنید,بیشتر برنامه ها با تعداد زیادی مردم سروکار دارند.این است علت آنکه در بین توسعه ی برنامه یا محصول نرم افزاری آن پروژه نامیده می شود.هر یک از محیط های قابل استفاده,روش یا روش های مخصوص خود را برای ساخت پروژه در C++ یا کا کردن بر روی پروژه ی C++ دارند.بنابراین شخص یا شرکتی که محیط قابل استفاده ای را برای شما می شازد,باید به شما بگوید که چطور از آن محیط استفاده کنید(این نه مسئولیت شما و نه کار استاندارد C++ است که به شما بگوید چطور یک برنامه بسازید یا چطور یم پروژه را آغاز کنید).من سعی خواهم کرد آن هایی را که می شناسم پوشش دهم.برنامه هایی که ما در این سایت می سازیم,استفاده های کنسول یا console applications و همچنین

 Bash programs (مخصوصا در Unix/Linux ) نامیده می شود.روشی که برای ساخت پروژه از آن پیروی می کنید بستگی به محیطی که شما استفاده می کنید دارد.

 

برای آن که ببینید برنامه ی شما چه کاری انجام می دهد,شما نیاز دارید بفهمید,خط هایی که با دستورات زبان انگلیسی تایپ کرده ایم,از C++ می خواهد که تابع main() را اجرا کند.متاسفانه کامپیوتر تمام آنچه را که معنی آن است نمی فهمد(تا حد و اندازه ای).کامپیوتر زبان مخصوص خود را دارد که به عنوان زبان ماشین شناخته می شود.بنابراین ما نیاز داریم آن را به زبانی که کامپیوتر می فهمد ترجمه کنیم.یک برنامه که برای انجام این کار ساخته شده است و برای استفاده ی شما از C++ تامین شده است ,آن چیزی است که ما آن را compiler می خوانیم.

در گذشته,یک برنامه که از قسمت های گوناگون سراسر کامپیوتر ساخته شده بود,استفاده می شد,برخی از روش ها که برای “debug” برنامه است,هنوز هم برای مجزا کردن مشکلات یا “bugs” استفاده می شوند.از آنجاییکه این یک برنامه ی کوچک می باشد,ما فقط از کامپیوتر می خواهیم که آن را اجرا یا “execute” نماید و نتیجه ی آن را ببینیم.

C++ معین نمی کند که شما چطور پروژه ای را بسازید.هنگامی که شما یک کامپایلر C++ را می خرید یا بدست می آورید,اسناد آن باید به شما بگویند که چطور یک پروژه را ایجاد و اجرا نمایید.ما در اینجا شرح می دهیم که چطور یک پروژه را در محیط هایی که بیشتر آشنا هستند,ایجاد کنید.اگر شما یم محیط یا کامپایلری دارید که در لیست ما موجود نمی باشد,از اسناد آن برای استفاده از آن کمک بگیرید.

 

یکی ار اهداف باارزش ما در نوشتن سایت,اجتناب از قرار دادن برنامه ای است که قبلا آردس یا توضیح داده شده است.این سایت به عنوان یک مرجع (عمومی) درباره ی زبان C++ می باشد.برای آموختن C++ شما به کامپایلر C++ نیاز دارید و ما توضیح می دیهیم که چطور یک پروژه ی C++ را با کامپایلر ها یا محیط های برنامه نویسی  که بیشتر استفاده می شوند ایجاد کنید.همانطور که اتفاق افتاده و متوجه هستید,شرکت های مختلف(و اشخاص مختلف برای آن موضوع) برای اجرای زبان,به طوریکه آن ها مناسب می دانند,انتخاب می شوند.

با توجه به محیط برنامه نویسی که شما استفاده می کنید و اینکه چطور برنامه را می سازید(برای مثال KDevelop, Borland C++ Builder, and Microsoft Visual C++ همگی بیش از یک روش برای ساخت یک برنامه ی کنسول یا console application فراهم آورده اند).گاهی شما با یک فایل خالی و یا دارای چند خط شروع می کنید.هر چه در آن فایل باشد,شما نیازی به پاک کردن آن ندارید.برای مثال KDevelop یک پیام توضیحی در فایل نمایش می دهد.شما نباید آن متن را پاک کنید و آن هرگز در برنامه ی شما دخالت نخواهد کرد. Borland C++ Builder یک فایل با دو خط “#pragma” باز می کند.نیازی به پاک کردن این خط ها نیست,اگر چه می توانید بدون هیچ خطری اینکار را انجام دهید.اما از آنجاییکه آن ها تاثیری در برنامه ی شما ندارند,چرا وقت خود را صرف پاک کردن آن ها کنید؟

با توجه به محیط برنامه نویسی که شما استفاده می کنیدو اینکه چطور برنامه تان را می سازید,اولین فایل ممکن است خطی به صورت #include <iostream.h> یا #include با کتابخانه ی دیگری را نمایش دهد.همچنین فایل ممکن است تابع main() که از قبا وارد شده است را داشته باشد.توجه کنید که ما چگونه با این موضوع سروکار خواهیم داشت:

 -اگر فایل #include Something را نمایش داده است(به جای Something نام کتابخانه قرار می گیرد),آن را همانطور رها کنید.آن اثر منفی بر برنامه ی شما نخواهد داشت.چنین فایلی قبلا تست شده است.

-اگر فایل #include <iostream.h> را نمایش داده است,آن را به همان شکل رها کنید و دیگر دستورات ما را ادامه دهید.

-اگر فایل خالی بود و اصلا خطی با #include نداشت,پس شما از دستورات پیروی کنید و آن ها را به عنوان داده تایپ کنید.

-اگر فایل قبلا تابع main() را وارد کرده بود,با خطی شبیه به int main(Something),از آن تابع main() برای انجام تمرینات این کتاب استفاده کنید.مگر در حالت دیگری که تابع برای شما آماده است و شما دیگر قسمت Something در بین پرانتز را اصلاح نمی کنید.

 

از حالا شما می خواهید یک پروژه بسازید.از دستورات کامپایلر همانطور که در بالا دیدیم پیروی کنید.

منبع: www.functionx.com