کتابخانه ی حلزونی اتاقکی برای مطالعه

دکوراسیون اتاق مطالعه

این یک طرح جدید از کتابخانه است که می تواند محل مطالعه را از اتاق جدا سازد و خود یک اتاقک باشد.البته این کتابخانه می تواند به طور ساده نیز قرار گیرد.این مدل “حلزونی” نام گرفته است.


دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن
دکوراسیون اتاق مطالعه
دکوراسیون مدرن