اعداد شناور ممیزی-اعداد شناور ممیزی تک دقتی (Floting-Point Numbers With Single-precision)

 

اعداد شناور ممیزی تک دقتی (Floting-Point Numbers With Single-precision)

اعداد صحیح که ما از آن ها استفاده کردیم,محدودیت های مهمی داشتند که ایجاد برخی مقادیر دسیمال را ممکن نمی ساخت.برای حل این مشکل c++ شناساگر مقادیر شناور را فراهم آورده است .اغلب ساختار متغیر شناور چنین است که با کلمه کلیدی float ایجاد می شود.float یک عدد حقیقی 4 بایتی در محدوده ی 3.4 x 10-38 تا 3.4 x 1038 می باشد.برای ایجاد یک متغیر شناور از کلمه ی کلیدی float و سپس تایپ نام متغیر بعد از آن استفاده کنید.مثال زیر را مشاهده کنید:

float side;
float length;

 

برای مقدار دهی یک متغیر شناور,بعد از ایجاد آن,آن را به مقدار مورد نظر توسط عملگر انتساب “=” ,اختصاص دهید. مثال زیر را مشاهده کنید:

float priceSoda;
priceSoda = 0.85;

 

 

همچنین می توانیدمتغیر را با استفاده از پرانتز مقدار دهی کنید. مثال زیر را مشاهده کنید:

float priceOrangeJuice(2.25);

 

برای درخواست یک مقدار شناور از کاربر,از عملگر  cin >> استفاده کنید. مثال زیر را مشاهده کنید:

cin >> variable;

 

مانند هر متغیر مقدار دهی شده,می توانید هر عملی روی چنین متغیری انجام دهید.به مثال زیر که ضلع یک مربع را درخواست می کند و محیط  و مساحت آن را محاسبه می کند توجه کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               float side, perimeter, area; 
               
               cout << "Enter the side of the square: ";
               cin >> side;
 
               perimeter = side * 4;
               
               area = side * side;
               
               cout << "Characteristics of the square:";
               cout << "\nSide: " << side;
               cout << "\nPerimeter: " << perimeter;
               cout << "\nArea: " << area;
 
               return 0;
}

 منبع: www.functionx.com

اعداد صحیح طولانی (Long Integers)

 

یک متغیر عدد صحیح که مقدار آن می تواند مثبت باشد,توسط کلمه ی کلیدی long نیز می تواند ایجاد شود.کلمه ی کلیدی long یک عدد صحیح 32 بیتی را معین می کند که مقدار آن در محدوده ی 0 تا 4,294,967,295 می باشد. مثال زیر را مشاهده می کنیم:

long countryArea;

برای تاکید بر اینکه عدد صحیح long  مثبت است,می توانید متغیر را به صورت unsigned (بدون علامت) ایجاد کنید.برنامه ی زیر این را آشکار می سازد:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               long USPopulation;
               unsigned long USArea;
               
               cout << "What is the area of the US? ";
               cin >> USArea;
               cout << "What is the population of the US? ";
               cin >> USPopulation;
               cout << "\nCharacteristics of the US";
               cout << "\n\tArea = " << USArea
                    << "\n\tPopulation = " << USPopulation;
 
               return 0;
}

 منبع: www.functionx.com

آموزش تمرینی:استفاده از متغیرهای عدد صحیح

 

1-برای استفاده از متغیر های عدد صحیح فایل منبع (source file) را به صورت زیر تغییر دهید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               unsigned short shirts;
               unsigned short pants;
               unsigned short dresses;
               unsigned short ties;
               
               int orderDay;
               int orderMonth;
               int orderYear;
 
               cout << " -=- Georgetown Cleaning Services -=-\n";
               cout << "Enter the date this order was placed\n";
               cout << "Order Day:   ";
               cin >> orderDay;
               cout << "Order Month: ";
               cin >> orderMonth;
               cout << "Order Year: ";
               cin >> orderYear;
               cout << "Enter number of shirts: ";
               cin >> shirts;
               cout << "Enter number of pants: ";
               cin >> pants;
               cout << "Enter number of dresses: ";
               cin >> dresses;
               cout << "Enter number of ties: ";
               cin >> ties;
               
               cout << "\n====================================";
               cout << "\n-=- Georgetown Cleaning Services -=-";
               cout << "\n====================================";
               cout << "\nCustomer Order";
               cout << "\nOrder Date: " << orderMonth
                       << '/' << orderDay << '/' << orderYear;
               cout << "\n------------------------------------"
                       << "\nItem Type  Qty";
               cout << "\n------------------------------------"
                       << "\nShirts:     " << shirts
                       << "\nPants:      " << pants
                       << "\nDresses:    " << dresses
                       << "\nTies:       " << ties
                       << "\n\n";
 
               return 0;
}

2-برنامه را اجرا کرده و تمرین را تست کنید. مثال زیر را مشاهده کنید:

 

-=- Georgetown Cleaning Services -=-
Enter the date this order was placed
Order Day:   18
Order Month: 06
Order Year: 2000
Enter number of shirts: 2
Enter number of pants: 0
Enter number of dresses: 3
Enter number of ties: 0
 
====================================
-=- Georgetown Cleaning Services -=-
====================================
Customer Order
Order Date: 6/18/2000
------------------------------------
Item Type  Qty
------------------------------------
Shirts:        2
Pants:        0
Dresses:    3
Ties:          0

 

3-به محیط برنامه نویسی خود بازگردید.

 منبع: www.functionx.com

استفاده از اعداد صحیح

 

یک جفت کلمه (Double-Word) به اندازه ای کافی بزرگ هست که بتواند دو برابر مقدار اطلاعاتی که می تواند در یک کلمه (word) ذخیره شود را دربر بگیرد.آن معادل 32 بیت یا 4 بایت یا 4294967295 می باشد.بنابراین یک جفت کلمه (Double-Word) برای اعداد بزرگ که نمی توانند در کلمه (word) ذخیره شوند,استفاده می شود.

یک عدد صحیح,یک عدد طبیعی شاخص می باشد که برای شمارش قسمت ها استفاده می شود.

برای ایجاد یک متغیر صحیح که فضایی بیش از آنچه یک word دارد,نیاز دارد,از کلمه ی کلیدی int استفاده می شود.نوع اده ی integer (عدد صحیح) برای متغیرهایی که مقدار آن می تواند در محدوده ی –2,147,483,648 تا 2,147,484,647 باشد,استفاده می شود.مثال زیر را مشاهده کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               int coordX, coordY, coordZ;
               
               cout << "Enter the coordinates of point A\n";
               cout << "Horizontal X = ";
               cin >> coordX;
               cout << "Vertical Y = ";
               cin >> coordY;
               cout << "Depth Z = ";
               cin >> coordZ;
               
               cout << "\nOn a cartesian system, point A is located at";
               cout << "\n\tX = " << coordX;
               cout << "\n\tY = " << coordY;
               cout << "\n\tZ = " << coordZ;
 
               return 0;
}

هنگامی که برنامه اجرا شود نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

 

Enter the coordinates of point AHorizontal X = -12Vertical Y = 8Depth Z = 6On a cartesian system, point A is located at X = -12 Y = 8 Z = 6Press any key to continue…

 

کلمه ی کلیدی Signed (علامت دار) برای معین کردن عدد صحیحی که مقدار آن می تواند مثبت یا منفی باشد استفاده می شود.شما می توانید چنین متغیری را با یکی از روش های زیر ایجاد کنید:

signed distanceRange;
signed int velocity;

 

هنگامی که با int  ایجاد شده باشد,integer (عدد صحیح) به صورت signed (علامت دار)بررسی می شود.همچنین می توانید به سادگی یک عدد صحیح علامت دار به صورت signed int ایجاد کنید. مثال زیر را مشاهده کنید:

signed int pagePosition;

 

اگر متغیر باید مثبت باشد,می توانید آن را به صورت عدد صحیح بدون علامت به صورت

unsigned int ایجاد کنیم.unsigned int  برای مشخص کردن عدد صحیح 32 بیتی که مقدار آن در محدوده ی 0 تا 2,147,484,647 است,استفاده می شود. مثال زیر را مشاهده کنید:

 

unsigned int pageCount;
 

همچنین عدد صحیح بدون علامت به سادگی با کلمه ی کلیدی unsigned نیز ایجاد می شود. مثال زیر را مشاهده کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               unsigned dayOfBirth, monthOfBirth, yearOfBirth;
               
               cout << "The following pieces of information "
                    << "are required for each student\n";
               cout << "Day of Birth: ";
               cin >> dayOfBirth;
               cout << "Month of Birth: ";
               cin >> monthOfBirth;
               cout << "Year of Birth: ";
               cin >> yearOfBirth;
               cout << "\nStudent's Date of Birth: "
                    << dayOfBirth << "/" << monthOfBirth << "/" << yearOfBirth;
 
               return 0;
}

 منبع: www.functionx.com

یک جفت کلمه (Double-Word)

 

ارائه کردن یک جفت کلمه (Double-Word)

یک جفت کلمه (Double-Word) گروهی از دو کلمه ی متصل به هم می باشد.یعنی یک جفت کلمه (Double-Word) ترکیب 4 بایت یا 8 قطعه ی کوچک (Nibble),یا 32 بیت است.بیت ها از 0 واز راست به چپ شمارش می شوند و در 31 به پایان می رسند.

 

 

اولین بیت در سمت راست,بیت 0 می باشد, که کم ارزش ترین بیت (least significant bit) یا Low Order bit  یا LO bit  یا LOBIT نام دارد.آخرین بیت در سمت چپ کلمه (Word) بیت 31 می باشد که High Order bit یا HI bit  نام دارد.همچنین با ارزش ترین بیت(most significant bit)  نیز نامیده می شود.سایر بیت ها به موقعیت خود بستگی دارند.

گروه 16 بیت سمت راست,یا کلمه ی (word) سمت راست,Low Order word  یا

 LO word یا LOWORD نام دارد.گروه دیگر که 16 بیت سمت چپ  یا word سمت چپ می باشدHigh Order word یا HI word  یا HIWORD نام دارد.

 کمترین عدد باینری که می توانید توسط یک جفت کلمه (Double-Word) ارائه دهید 0 می باشد.

کمترین مقدار دسیمال یک جفت کلمه (Double-Word), صفر می باشد.برای پیدا کردن بیشترین مقدار  دسیمال می توانید با دادن عدد 1 به جای هر بیت از فرمول بر مبنای 2 استفاده کنید:

2n-1

230 

229 

228

227 

226

225

224

etc

1,073,741,824

536,870,912

268,435,456

134,217,728

67,108,864

33,554,432

16,777,216

 

223

222

221

220

219

218

217

216

8,388,608

4,194,304

2,097,152

1,048,576

524,288

262,144

131,072

65,536

 

215

214

213

212

211

210

29

28

32,768

16,384

8,192

4,096

2,048

1,024

512

256

 

27

26

25

24

23

22

21

20

128

64

32

16

8

4

2

1

 

1*231+1*230+1*229 + 1*228 + 1*227 + 1*226 + 1*225 + 1*224 + 1*223 + 1*222 + 1*221 + 1*220 + 1*219 + 1*218 + 1*217 + 1*216 + 1*215 + 1*214 + 1*213 + 1*212 + 1*211 + 1*210 + 1*29 + 1*28 + 1*27 + 1*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22 + 1*21 + 1*20

= 2,147,483,648 + 1,073,741,824 + 536,870,912 + 268,435,456 + 134,217,728 + 67,108,864 + 33,554,432 + 16,777,216 + 8,388,608 + 4,194,304 + 2,097,152 + 1,048,576 + 524,288 + 262,144 + 131,072 + 65,536 + 32,768 + 16,384 + 8,192 + 4,096 + 2,048 + 1,024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1

= 4,286,578,708

کمترین مقدار هگزادسیمال که می توانید ذخیره کنید 0x0 می باشد.برای پیدا کردن بیشترین عدد هگزادسیمال بجای هر گروه 4 بیتی یک f یا F قرار دهید:

 

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

f

f

f

f

f

f

f

f

= 0xffffffff = 0Xffffffff = 0XFFFFFFFF = 0xFFFFFFFF

 منبع: www.functionx.com

آموزش تمرینی:استفاده از متغیر های short integer

 

1-محیط برنامه نویسی خود را باز کنید و یک پروژه ی جدید (new project) با نام GCS1 بسازید.

با توجه به محیط برنامه نویسی شما اگر فایل قبلا ساخته نشده بود,بعد از ساخت source file (فایل منبع) آن را با همان نام یا با نام exercise.ccp ذخیره کنید.

2-محتوای فایل را به صورت زیر تنظیم کنید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               unsigned short shirts;
               unsigned short pants;
               unsigned short dresses;
               unsigned short ties;
               
               cout << " -=- Georgetown Cleaning Services -=-\n";
               cout << "Enter number of shirts: ";
               cin >> shirts;
               cout << "Enter number of pants: ";
               cin >> pants;
               cout << "Enter number of dresses: ";
               cin >> dresses;
               cout << "Enter number of ties: ";
               cin >> ties;
               
               cout << "\n====================================";
               cout << "\n-=- Georgetown Cleaning Services -=-";
               cout << "\n====================================";
               cout << "\nCustomer Order"
                       << "\nItem Type  Qty"
                       << "\nShirts:     " << shirts
                       << "\nPants:      " << pants
                       << "\nDresses:    " << dresses
                       << "\nTies:       " << ties
                       << "\n\n";
 
               return 0;
}

 

3-برنامه را اجرا کنید و در خواست آن را انجام دهید. مثال زیر را مشاهده نمایید:

 

-=- Georgetown Cleaning Services -=-
Enter number of shirts: 6
Enter number of pants: 2
Enter number of dresses: 3
Enter number of ties: 4
 
====================================
-=- Georgetown Cleaning Services -=-
====================================
Customer Order
Item Type  Qty
Shirts:     6
Pants:      2
Dresses:    3
Ties:       4

4-به محیط برنامه نویسی خود بازگردید.

 منبع: www.functionx.com

اعدا صحیح کوتاه (Short Integers)

 

یک کلمه (Word) که یک گروه از 16 بیت متصل به هم یا 2 بایت میباشد,برای بیان یک عدد طبیعی استفاده می شود.همانطور که مطالعه نمودیم,بیشترین مقدار عددی که می تواند کلمه (Word) داشته باشد 65535 می باشد.از آنجاییکه از بایت تنها برای ارائه ی یک کاراکتر استفاده می شد, هرگاه شما بخواهید از یک عدد در برنامه تان استفاده کنید, در کمترین بیان شما باید از کلمه (Word) استفاده کنید.یک عدد جبری صحیح نیز عدد طبیعی نامیده می شود.کوچکترین عددی که می توانید در یک کلمه (Word) ذخیره نمایید با کلمه ی کلیدی short  و تایپ کردن یک نام پس از آن,ایجاد می شود.از آنجاییکه یک short  توسط قرار داد,علامت دار signed محسوب می شود,می تواند یک مقدار در محدوده ی 32768- تا 32767 ذخیره کند.در اینجا یک مثال که از دو short integer (عدد صحیح کوتاه) استفاده کرده است را مشاهده می کنیم:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               short number1, number2;
               
               cout << "Enter a number between -32768 and 32767: ";
               cin >> number1;
               cout << "Enter another number: ";
               cin >> number2;
               
               cout << "\nThe numbers you entered were\n";
               cout << "\tNumber 1: " << number1 << "\n";
               cout << "\tNumber 2: " << number2 << "\n";
 
               return 0;
}

با توجه به قرار داد یک عدد صحیح کوتاه,علامت دار (signed) محسوب می شود.همچنین می توانید آن را به سادگی همانند یک متغیر آن را به صورت signed short ایجاد کنید. مثال زیر را مشاهده نمایید:

signed short XCoord;

 اگر عدد صحیح مثبت بود,می توانید آن را به صورت کوتاه بدون علامت unsigned short ایجاد کنید. unsigned short برای شناختن عدد مثبت 16 بیتی که مقدار آن در محدوده ی 0 تا 65535 می باشد,استفاده می شود.

 منبع: www.functionx.com

کلمه (Word)-بیان کردن یک کلمه

 

یان کردن یک کلمه (Word)

 

یک کلمه از یک گروه از 16 بیت پشت سر هم تشکیل شده است.بیت ها از 0 و از راست به چپ شمارش می شوند:

در گروه 16 بیتی مطرح شده, اولین بیت در سمت راست یک بیت کلمه (Word)

0 می باشد,که کم ارزش ترین بیت یا Low Order bit  یا LO bit  یا LOBIT نام دارد.آخرین بیت در سمت چپ کلمه (Word) بیت 15 می باشد که High Order bit یا HI bit  نام دارد.همچنین با ارزش ترین بیت(most significant bit)  نیز نامیده می شود.سایر بیت ها به موقعیت خود بستگی دارند:بیت 1,بیت 2,بیت 3 و… .

ملاحظه کردیم که کلمه (Word) از دو بایت تشکیل شده است,که گروه هشت بیت سمت راست,کم ارزش ترین بایت(least significant byte) یاLow Order byte  یا LO byte یا LOBYTE نام دارد.گروه دیگر که 8 بیت سمت چپ می باشدHigh Order byte یا HI byte  یا HIBYTE نام دارد.همچنین با ارزش ترین بایت(most significant byte)  نیز نامیده می شود.

اغلب ساختار بیان یک کلمه (Word) در فرمت باینری ________ می باشد.برای آسان تر کردن خواندن آن, بیت ها را به گروه چهار تایی تقسیم می ناییم.مانند این:

 0000 0000 0000 0000

بنابراین کمترین مقدار  ارائه شده توسط یک کلمه (Word) , 0000 0000 0000 0000می باشد.بیشترین مقدار ارائه شده توسط یک کلمه (Word), 1111 1111 1111 1111 می باشد.

کمترین مقدار دسیمال یک کلمه (Word), 0 می باشد.برای فهمیدن بیشترین مقدار دسیمال یک کلمه (Word),می توانید از فرمول بر مبنای 2 استفاده کنید, هر بیت را 1 قرار دهید:

1*215+1*214+1*213 + 1*212 + 1*211 + 1*210 + 1*29 + 1*28 + 1*27 + 1*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22 + 1*21 + 1*20

= 32768 + 16384 + 8192 + 4096 + 2048 + 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1

= 65535

کمترین مقدار هگزادسیمال که می توانید در یک کلمه (Word) ذخیره کنید _______ است.آن همچنین به صورت ______ بیان می شود.همه ی این عدد ها یک مقدار یکسان را تولید می کنند که 0x0 می باشد.برای پیدا کردن بیشترین عدد هگزادسیمال که می توانید در یک کلمه (Word) ذخیره کنید به جای هر گروه 4 بیتی یک f یا F قرار دهید:

1111 1111 1111 1111
f f f f
= 0xffff
= 0xFFFF
= 0Xffff
= 0XFFFF

 منبع: www.functionx.com

رشته های گریز Escape sequences

 

هنگامی که شما در برنامه ی خود از ماراکتر های الفبایی استفاده می کنید,کامپایلر آن ها را به صورت اعداد بررسی می کند, اما آن ها را با توجه به فهرست ASCII به کاراکتر موبوطه تبدیل می کند.مقادیر دسیمال از 0 شمارش می شوند,32 کاراکتر اول عملا در صفحه ی نمایش چیزی نشان نمی دهند:آن ها none-printing characters یعنی کاراکترهای بون چاپ نام دارند.آن ها بوسیله ی فشار دادن Ctrl و یک حرف الفبا و یا یک نماد بدست می آیند.کاراکترهای هشتم تا دوازدهم استثنا می باشند و برای کنترل تعدادی از کاراکترها استفاده می شوند, آن ها رشته ها ی گریز (Escape sequences)

نام دارند.برای استفاده ی هر یک از این رشته های گریز, قبل از آن یک backslash که \ می باشد قرار می دهیم.شما می توانید ان را در دو طرف ‘ ‘ به کار ببرید.برای مثال \n برای اعلام پایان خط و شروع برنامه در یک خط جدید استفاده می شود.این مبوط به ماشین برگشت-خط تغذیه می باشد.رشته ی گریز \n می تواند به صورت زیر استفاده شود:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               cout << "Sydney\nAustralia\n";
 
               return 0;
}

علاوه بر رشته ی گریز  \n می توان از کلمه ی کلیدی endl برای بردن مکان نما به خط بعدی استفاده کرد.

در اینجا فهرستی از زشته های گریز را مشاهده می نماییم:

Escape Sequence

Name

ASCII value

Description

\a

Bell (alert)

007

Makes a sound from the computer

\b

Backspace

008

Takes the cursor back

\t

Horizontal Tab

009

Takes the cursor to the next tab stop

\n

New line

010

Takes the cursor to the beginning of the next line

\v

Vertical Tab

011

Performs a vertical tab

\f

Form feed

012

 

\r

Carriage return

013

Causes a carriage return

\”

Double Quote

034

Displays a quotation mark (“)

\’

Apostrophe

039

Displays an apostrophe (‘)

\?

Question mark

063

Displays a question mark

\\

Backslash

092

Displays a backslash (\)

\0

Null

000

Displays a null character

 منبع: www.functionx.com

متغیر های کاراکتر (Character variable)

 

یک بایت برای نگهداشتن یک کاراکتر تنها استفاده می شود.یک کاراکتر یک نماد منحصر بفرد است که روی صفحه ی نمایشگر شما نمایش داده می شود.کاراکتر می تواند:

.یک حرف کوچک باشد:

 a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

.یک حرف بزرگ باشد:

 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

.یک عدد باشد:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9

.یک کاراکتر خاص باشد:

` ~ # $ ! @ % ^ & * ( { [ ) } ] | \ : ; “ ‘ + – < _ ? > , / =.

برای ایجاد (اعلان) متغیر به صورت کاراکتر(Character)  از کلمه ی کلیدی char و سپس یک نام معتبر (مطابق با قوانین نامگذاری در c++ )استفاده می کنیم.مثال زیر را مشاهده نمایید:

char Gender;

چنین متغیری توسط یک بایت ایجاد می شود,شما می توانید به متغیر مقدار آغازی بدهید.دادن مقدار به متغیر به مقدار دهی آن مربوط می شود.مقدار دهی متغیر توسط

عملگر انتساب = انجام می شود.نمونه ی زیر را مشاهده نمایید:

VariableName = Value;

از آنجاییکه متغیر char (کاراکتر) یک نماد را ارائه می دهد, برای مقدار دهی آن,مقدار مورد نظر را در میان ‘ ‘ قرار می دهیم.مثال زیر را مشاهده نمایید:

char Answer = ‘y’;

همچنین شما می توانید, یک متغیر را با قرار دادن مقدار آن بین پرانتز مانند زیر مقدار دهی نمایید:

char Answer(‘y’);

برای نمایش یک متغیر مقدار دهی شده از extractor (استخراج کننده ی), cout<< و تایپ نام متغیر بعد از آن (سمت راست آن) استفاده می کنیم.مثال زیر را مشاهده نمایید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               char category = 'H';
 
               cout << "Category: " << category;
               cout << endl;
 
               return 0;
}

اگر کاراکتر از دسته ی علامت دار باشد, می توانی آن را به صورت کاراکتر علامت دار      (signed) ایجاد کنید.این نوع متغیر یک عدد صحیح 8 بیتی خواهد بود که مقداری در محدوده ی 128- تا 128+ می تواند داشته باشد.مثال زیر را مشاهده نمایید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               signed char category = 'D';
 
               cout << "Category: " << category;
               cout << endl;
 
               return 0;
}

همچنین می توانید یک کاراکتر مثبت به صورت کاراکتر بدون علامت  unsigned charایجاد کنید.مثال زیر را مشاهده نمایید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               char letter = 'L';
               char category = 'n';
               unsigned char sound('x’);
 
               cout << "Pick  " << Pick;
               cout << category;
               cout << "Sound " << sound;
 
               return 0;
}

برای درخواست مقدار متغیر بایتی از کاربر, نام متغیر را در سمت راست عملگر cin>> تایپ نمایید و در پایان نقطه ویرگول ; قرار دهید. مثال زیر را مشاهده نمایید:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
               char Satisfaction, answer;
               signed char ageCategory, size;
 
               cout << "From A to Z, enter a character as your level of satisfaction: ";
               cin >> satisfaction;
               cout << "Age category(t=teen/a=Adult/s=Senior): ";
               cin >> ageCategory;
               cout << "Are you drunk(y=Yes/n=No)? ";
               cin >> answer;
               cout << "Enter your size(s=Small/m=Medium/l=Large): ";
               cin >> size;
 
               cout << "\nSatisfaction: " << Satisfaction;
               cout << "\nAge category: " << AgeCategory;
               cout << "\nYour answer: " << Answer;
               cout << "\nYour size: " << Size;
 
               return 0;
}

برای نگه داشتن مقدار صحیح در یک کاراکتر مثبت,می توانید آن را به صورتunsigned char ایجاد نمایید.مقدار این متغیر در محدوده ی 0 تا 255 خواهد بود.

منبع: www.functionx.com