باغ زندگانی

بر باغ زندگانی باران زده دوباره                          بر دل سودا زده اشاره کرده چاره


امروز شاد و خرم با دوستان نشینید                    فردا که شد نگردید نادم ز هر کناره


یاران به همنشینی سخن ز دوست گویید             جای عدو نباشد این گوشه و کناره


ای دل پرنده عشق دیدی که تا کجا رفت          خندید و در هوا رفت آواز خوان دوباره


پائیز شد دل انگیز بارید ابر شب خیز                   یاران امیدوارم بر رجعت بهاره


ای دل وفا بیاموز رسم و حیا بیاموز                 گویند این بزرگان بر بی حیا چه چاره

شعر از :حجت عرب