چشم پاک

ای همه نیکی همه پاک چشم سخن سرای تو                  قافیه ها ز هر طرف موج زند برای تو


گرچه مقام دوستان هست عزیز و نازنین              در شرف و عزت عزیز کس نرسد به پای تو


چشم گشا به روی ما تازه بکن گلوی ما             های بیا به سوی ما ای دل من سرای تو


وقت غروب غم شود غصه ی ما چه کم شود               تا که طلوع می کند زشش جهت صفای تو


تا همه آسمان دل غرق صفای تو شود                    بتاب تا شبانه ام پر شود از هوای تو


روی خوشت چراغ دل ای همه آشنای دل          شب همه شب می شنوم ز هر لبی صدای تو

شعر از :حجت عرب