قافیه های دلنشین

قــافــیــه های دلــنــشیــن بر لــب مـــا روان شـــده             یک دو سه جمله حرف اوست زمزمه ی جهان شده

دل که ز اشتیاق دوست,شهر خصایل نکوست               عطر شکوفه های اوست,پر به فضای جان شده

بیش بیا به پیش مـا  یـار خجـستـه کـیـش مـــا                     چـاره قـلـب ریـش مـا,خـستـه از این و آن شده  

بیش نـگـر به سـوی مـا بـریـز بر سبوی مـــــا                      آب حیات جوی مــا ای هـمـه جـاودان شده

ای هـمـه سـوز و سـاز مـا دلـبـر سـرفـراز مـا                  فاش مکن تو راز ما مَحــرَم این و آن شـده

پــرنــده دل مـــرا ســـمــاء یار آرزوســــــت                    سینه مکان یاد اوست بهشت بیکران شده

شعر از : حجت عرب