راه دل

راه دل غرق به نور است هنوز         دل ما سنگ صبور است هنوز

گرچه پهنای تنم چیزی نیست         تنه ی فکرم قطور است هنوز

گنج هاست در سخن دانایان         پیر دهقان فکر پور است هنوز

دل روشن سر خرم  پر ذوق             یار آنست  که صبور است هنوز

با شما بادا همه خیر جهان             دلتان خانه ی نور است هنوز

گفتی حجت به چه کار است امروز        او در اندیشه ی نور است هنوز

شعر از :حجت عرب