کتابخانه ی حلزونی اتاقکی برای مطالعه

دکوراسیون اتاق مطالعه

این یک طرح جدید از کتابخانه است که می تواند محل مطالعه را از اتاق جدا سازد و خود یک اتاقک باشد.البته این کتابخانه می تواند به طور ساده نیز قرار گیرد.این مدل “حلزونی” نام گرفته است.

ادامه‌ی خواندن